Della Avococo

Della Avococo

Della Avococo ជាប្រភេទម៉ាស់លាបអប់មុខរបស់Della ជួយឱ្យមុខស មានសំណើម ជិតរន្ធញើស បន្តឹងស្បែក បំបាត់រោល បំបាត់ក្តៅមុខដាក់ក្លាស្សេក៍បាន មិនបាច់ក៍បានដែរ ចា៎ នៅតែត្រជាក់ស្រឹប ��ប្រើបាន20 ទៅ30ដង ស្រលាញ់តាំងពីលើកទីមួយ​​ �

Leave a Reply